Wydawca treści

Plan urządzenia lasu

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Oleszyce został opracowany na lata 2007 - 2016

PLAN URZĄDZENIA LASU
sporządzony na lata od 2017 do 2026


 
I. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI według stanu na 01.01.2017 r.
 
I.1 Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa – 11801,68 ha,
 
I.2 Powierzchnia lasów – 11471,20ha
w tym:
a) według pełnionych funkcji:
- lasów stanowiących rezerwaty przyrody – 0,00 ha,
- lasów uznanych za ochronne – 5319,25 ha,
- pozostałych lasów (lasów gospodarczych) – 6151,95 ha.
 
b) według grup kategorii użytkowania:
- gruntów zalesionych – 11023,33 ha,
- gruntów niezalesionych – 75,63ha,
            w tym: do odnowienia 11,20 ha,
- gruntów związanych z gospodarką leśną – 372,24 ha
 
I.3 Powierzchnia pozostałych gruntów (nieleśnych) – 330,48 ha
            w tym: przeznaczonych do zalesienia – 0,00 ha.
 
II. ZESTAWIENIE ZADAŃ NA LATA OD 2017 DO 2026
 
II.1. ZADANIA OBLIGATORYJNE
 
II.1.1 Pozyskanie drewna w ilości nie większej niż:
 
738362 m3 grubizny netto, w tym:
 
a)      etat cięć w użytkowaniu rębnym – 526022 m3 grubizny netto
b)      etat cięć w użytkowaniu przedrębnym – 212340 m3 grubizny netto
  
II.1.2 Pielęgnowanie lasu na powierzchni nie mniejszej niż:
 
7993,98 ha w tym:
 
a)      pielęgnowanie zainwentaryzowanych upraw – 1044,31 ha,
b)      pielęgnowanie zainwentaryzowanych młodników – 1051,30 ha,
c)      trzebieże – 5898,37 ha.
 
II.2 ZADANIA OKREŚLONE KIERUNKOWO:
 
a)      zalesienia gruntów przeznaczonych do zalesienia – 0,00 ha,
b)      odnowienie halizn, płazowin i zrębów – 11,20 ha,
c)      orientacyjna powierzchnia odnowień drzewostanów przewidzianych do użytkowania rębnego – 1083,95 ha
w tym: zrębami zupełnymi – 357,55 ha,
d)      orientacyjna powierzchnia podsadzeń, dolesień i uzupełnień – 4,70 ha,
e)      orientacyjna powierzchnia wprowadzenia podszytów – 0,00 ha,
f)        orientacyjna powierzchnia melioracji – 1336,44 ha
w tym: wodnych 0,00 ha