Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Polsce jest prowadzona w oparciu o Ustawę z dnia 13 października 1995r. - Prawo Łowieckie(Dz.U. 05.127.1066 z późn. zm.) i akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

Wszystkie obwody łowieckie leżące na terenie Nadleśnictwa Oleszyce są dzierżawione przez koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego. Gospodarka łowiecka na terenie działania Nadleśnictwa jest prowadzona przez Koła Łowieckie i koordynowana w Łowieckich Rejonach Hodowlanych.

Rejon

hodowlany

Nr obwodu

łowieckiego, dzierżawca

nr IX - Ziemia Sieniawska

(większość terenu nadleśnictwa)

48 pk - KŁ „Jeleń" Oleszyce

49 pk - KŁ "Hubert" Oleszyce

66 pk - KŁ "Darz Bór" Sieniawa

nr X - Galicja Północno- Wschodnia

(leśnictwa: Sucha Wola, Lipina)

78 pk - KŁ "Łoś" Oleszyce

 

Koła Łowieckie są stowarzyszeniami i posiadają osobowość prawną.

Podczas zatwierdzania Rocznych Planów Łowieckich na sezon 2017/2018 Nadleśnictwo Oleszyce zwróciło szczególną uwagę na gospodarowanie populacją dzika. Zaplanowane pozyskanie gwarantuje osiągnięcie zagęszczenia nie większego niż 0,5 szt. na 1 km² co jednocześnie wpływa na ograniczenie rozprzestrzeniania przez dziki choroby zakaźnej pod nazwą Afrykański pomór świń (ASF).

Szacowane na dzień 10.03.2017r. stany zwierzyny na terenie Nadleśnictwa Oleszyce przedstawiają się następująco:

1. Łoś:    17 szt.
2. Jeleń: 399 szt.
3. Sarna: 1389 szt.
4. Dzik: 238 szt.
5. Lis:    208 szt.
6. Wilk: 6 szt.
7. Bóbr: 300 szt.

Szacunkowe stany zwierzyny określono na podstawie całorocznej obserwacji, przy uwzględnieniu wyników jesiennego liczenia dzików i jeleniowatych oraz wyników inwentaryzacji sporządzonej metodą teledetekcji na potrzeby Wieloletnich Planów Łowieckich.

Opracował: Rafał Cisek