Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Polsce prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 13 października 1995r. - Prawo Łowieckie (Dz.U.2017.1295 t.j. z dnia 2017.06.30) i akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

Wszystkie obwody łowieckie leżące na terenie Nadleśnictwa Oleszyce są dzierżawione przez koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego. Gospodarka łowiecka na terenie działania Nadleśnictwa jest prowadzona przez Koła Łowieckie (będące stowarzyszeniami posiadającymi osobowość prawną) i koordynowana w Łowieckich Rejonach Hodowlanych.

Rejon

hodowlany

Nr obwodu

łowieckiego, dzierżawca

nr IX - Ziemia Sieniawska

(większość terenu nadleśnictwa)

48 pk - KŁ „Jeleń” Oleszyce

49 pk - KŁ "Hubert" Oleszyce

66 pk - KŁ "Darz Bór" Sieniawa (częściowo)

nr X - Galicja Północno- Wschodnia

(leśnictwa: Sucha Wola, Lipina)

78 pk - KŁ "Łoś" Oleszyce


Zgodnie z rekomendacjami Ministra Środowiska oraz ustaleniami ze spotkania Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, podczas zatwierdzania Rocznych Planów Łowieckich na sezon 2018/2019, Nadleśnictwo Oleszyce zwróciło szczególną uwagę na gospodarowanie populacją dzika. Zaplanowane pozyskanie gwarantuje osiągnięcie zagęszczenia nie większego niż 0,1 szt. na 1 km² co jednocześnie wpływa na ograniczenie rozprzestrzeniania przez dziki choroby zakaźnej pod nazwą Afrykański pomór świń (ASF).

Szacowane na dzień 10.03.2018r. stany zwierzyny na terenie Nadleśnictwa Oleszyce przedstawiają się następująco:

1. Łoś:    17 szt.

2. Jeleń: 398 szt.

3. Sarna: 1256 szt.

4. Dzik:  80 szt.

5. Lis:     188 szt.

W trakcie szacowania określono również liczebność zwierząt chronionych, która przedstawia się następująco:

1. Wilk:  9 szt.

2. Bóbr:  340 szt.

3. Wydra: 59 szt.

4. Czaple: 37 szt.

Informujemy, że Roczne Plany Łowieckie na sezon 2018/2019 na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z 1 sierpnia 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych opracowano wykorzystując Uchwałę nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie poprawności odstrzału.

Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 lutego 2018r., pracownicy nadleśnictwa prowadzą monitoring terenów pozostających
w zarządzie nadleśnictwa. Monitoring prowadzony jest przez wszystkich pracowników nadleśnictwa w sposób ciągły, każdorazowo w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w terenie. Do monitorowania zaproszono również koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie leżące na terenie Nadleśnictwa Oleszyce. Pracownicy nadleśnictwa uczestniczą również w comiesięcznych przeszukiwaniach terenu Nadleśnictwa Oleszyce. Poszukiwania te, organizowane są przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie we współpracy z wojewódzkim lekarzem weterynarii.

Informujemy, że 1 kwietnia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz.U.2018.651 z dnia 2018.03.30), która zmienia m. im system szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Od 1 kwietnia 2018r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza uprawy. Niezwłocznie po zakończeniu oględzin sporządzony zostaje protokół podsumowujący przeprowadzone szacowanie.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu o którym mowa powyżej.

 

Opracował:

Rafał Cisek