Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody w art 42 definiuje użytki ekologiczne jako: "zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje i miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania".

 

Użytki takie uwzględnia się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i wprowadza do ewidencji gruntów.

 

Na terenie Nadleśnictwa Oleszyce aktualnie znajduje się 20 użytków ekologicznych o ogólnej powierzchni 108,28 ha.

Użytki te mają na celu ochronę terenów o dużym znaczeniu biocenotycznym tj. śródleśnych bagien, mokradeł, torfowisk, terenów chronionych