Gekennzeichneter Inhalt

Obszar natura 2000

Obszar NATURA 2000/LASY SIENIAWSKIE PLH180054
    Należy do międzynarodowej sieci ekologicznej i powstał w celu ochrony dużego fragmentu kompleksu leśnego o stosunkowo naturalnym składzie gatunkowym drzewostanów. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Oleszyce znajduje się  blisko 6 tys. ha gruntów przedmiotowego obszaru.
    Na tym terenie występują ważne typy siedlisk przyrodniczych, gatunki zwierząt i roślin. Najwyższe walory przedstawiają siedliska priorytetowe, takie jak: bory i lasy bagienne; poza tym łęgi olszowe i jesionowe, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe, grądy środkowoeuropejskie i subkontynentalne, żyzne i kwaśne buczyny.
    Obszar ten jest ważną ostoją populacji wilka (występuje tu około 1% krajowej populacji tego gatunku). W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Oleszyce stwierdzono występowanie bociana czarnego. Ponadto w obszarze działania Nadleśnictwa widywano bardzo rzadki i zagrożony wyginięciem gatunek ptaka jakim jest kraska oraz uważaną za relikt lasów pierwotnych pachnicę dębową.